Regulamin udziału

› POBIERZ REGULAMIN ‹

 

 

Regulamin uczestnictwa

Ogólnopolska Konferencja Techniczna ArchiVIP 2019
16 – 18 października 2019, Hotel Polanica Resort & SPA,
ul. Górska 2, 57-320 Polanica – Zdrój

REJESTRACJA ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń oraz warunki uczestnictwa w Konferencji ArchiVIP 2019

2. Uczestnikiem Konferencji ArchiVIP 2019 może być osoba czynna zawodowo w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i osiedli mieszkaniowych (nie dotyczy budownictwa indywidualnego).

3. Konferencja ArchiVIP 2019 odbędzie się w dniach 16 – 18 października 2019 w Hotelu Polanica Resort & SPA, (ul. Górska 2, 57-320 Polanica – Zdrój).

4.1. Uczestnictwo w Konferencji ArchiVIP 2019 obejmuje:

dwa noclegi w pokoju:
* dwuosobowym – bezpłatnie
* jednoosobowym (za dopłatą)

pełne wyżywienie,

nieograniczony bezpłatny dostęp do Parku Wodnego oraz Strefy Wellness, w tym pełnowymiarowy basen    25m, jacuzzi, strefa z masażerami, sauna, siłownia oraz bezpłatne wi-fi i parking,

część merytoryczną (wykłady i prezentacje),

imprezy towarzyszące,

otrzymanie pakietu materiałów konferencyjnych.

4.2. Udział w Konferencji jest bezpłatny pod warunkiem uczestnictwa w pełnym programie merytorycznym Konferencji ArchiVIP 2019 i wyrażenia wszystkich zgód zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

4.3.  W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w ustępie 4.2 Regulaminu Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 PLN netto + 23% VAT.

5. Przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego stanowi akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody przez Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z regulaminu (formularz dostępny w zaproszeniu).

6. Zgłoszenia na Konferencję ArchiVIP 2019 można dokonać najpóźniej do 20 września 2019 do godz. 15:00 poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podanie zgodnie z rzeczywistymi danych firmy i osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.

7. Proces zgłoszenia na Konferencję ArchiVIP 2019 przebiega na warunkach określonych poniżej:

7.1. Z jednej pracowni można zgłosić maksymalnie dwóch Uczestników. W przypadku zgłoszenia dwóch     Uczestników należy wypełnić i przesłać dwa Formularze Zgłoszeniowe.

7.2. Po poprawnym uzupełnieniu i przesłaniu do Organizatora Formularza, Zgłaszający otrzyma w ciągu dwóch dni roboczych za pośrednictwem poczty e-mail  potwierdzenie dotarcia formularza: „ArchiVIP – przesłano formularz zgłoszeniowy”. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Zgłaszającego w Konferencji ArchiVIP 2019.

7.3. Najpóźniej w terminie do 30 września 2019r. Zgłaszający otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie: „ArchiVIP – potwierdzenie uczestnictwa”, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Zgłaszającego w Konferencji ArchiVIP 2019.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanego  formularza  zgłoszeniowego i zgodności zgłoszenia z profilem Uczestnika określonym w pkt 2. W związku z ograniczoną ilością miejsc pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, które nie brały udziału w dotychczasowych edycjach Ogólnopolskiej Konferencji ArchiVIP.

7.5. Uczestnicy Konferencji ArchiVIP 2019 po przybyciu na miejsce zobowiązani są do stawienia się w recepcji Organizatora w celu akredytacji i  pobrania szczegółowego planu Konferencji.

7.6. Podczas Konferencji ArchiVIP 2019 (części merytorycznej, wystawienniczej oraz integracyjnej) mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane jako Uczestnicy Konferencji.

7.7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.

7.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja ArchiVIP 2019, a także pokrywają koszty usług dodatkowych.

7.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia się Konferencji ArchiVIP 2019 oraz do jej odwołania bez podania przyczyny.

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 8. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej:

8.1. Rezygnacja możliwa jest wyłącznie drogą mailową na adres: archivip@archivip.pl

8.2. Bezkosztowa rezygnacja możliwa jest w terminie  do  07 października 2019r.

8.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji ArchiVIP 2019 w terminie po 07 października 2019 lub w przypadku braku uczestnictwa w Konferencji ArchiVIP 2019, Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 PLN netto + 23% VAT.

DANE OSOBOWE

9. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konferencji: firma Biotop Biuro Inżynierii Środowiska Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiwulskiego 12, 51- 629 Wrocław (NIP: 898-219-84-84, numer KRS: 0000404129).

10.1 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w Konferencji.

10.2 Administrator przekazuje dane uczestników Konferencji Współorganizatorom Konferencji.

10.3 Administrator/Organizator Konferencji dokumentuje przebieg Konferencji za pomocą zdjęć, filmów, na których utrwalany jest również wizerunek Uczestników Konferencji. Tak utrwalony wizerunek udostępniany jest następnie na stronach internetowych Administratora/Organizatora i Współorganizatorów Konferencji.

11. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do tych danych osobowych, ich poprawy oraz żądania zaprzestania przetwarzania, jak również żądania usunięcia danych, bez wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania. Administrator będzie przetwarzał dane do czasu cofnięcia zgody, chyba że interes własny Administratora danych będzie pozwalał przetwarzać je w innym czasie. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Administrator/Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

13. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail rodo@emgb.pl

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 14. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, co potwierdza w Formularzu Rejestracyjnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 15. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 664-787-066 – Anna Solarz  oraz adresem e-mail archivip@archivip.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.