Regulamin udziału


Regulamin uczestnictwa

Konferencja Techniczna ArchiVIP 2022
05 – 07 października 2022, Hotel Polanica Resort & SPA,
ul. Górska 2, 57-320 Polanica – Zdrój

REJESTRACJA ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń oraz warunki uczestnictwa w Konferencji ArchiVIP 2022.
2. Uczestnikiem Konferencji ArchiVIP może być osoba czynna zawodowo w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i osiedli mieszkaniowych (nie dotyczy budownictwa indywidualnego).
3. Konferencja ArchiVIP 2022 odbędzie się w dniach 05 – 07 października 2022 w Hotelu Polanica Resort & SPA, (ul. Górska 2, 57-320 Polanica – Zdrój).
4. Bezpłatne Uczestnictwo w Konferencji ArchiVIP obejmuje:
– dwa noclegi w pokoju dwuosobowym
– pełne wyżywienie
– nieograniczony bezpłatny dostęp do Parku Wodnego oraz Strefy Wellness,
w tym pełnowymiarowy basen 25m, jacuzzi, strefa z masażerami, sauna, siłownia
oraz bezpłatne wi-fi plus parking
– część merytoryczną (wykłady i prezentacje),
– imprezy towarzyszące
– otrzymanie pakietu materiałów konferencyjnych
4.1. Udział w Konferencji jest bezpłatny pod warunkiem uczestnictwa w pełnym programie merytorycznym Konferencji ArchiVIP 2022 i wyrażenia wszystkich zgód zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
W przypadku braku uczestnictwa w części wykładowej w dniu 06 października 2022r. przewiduje się kary umowne o jakich mowa w pkt. 8 ust.3
5. Przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego stanowi akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody przez Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z regulaminu (formularz dostępny w zaproszeniu).
6. Zgłoszenia na Konferencję ArchiVIP 2022 można dokonać najpóźniej do 15 września 2022 poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podanie zgodnie z rzeczywistymi danych firmy i osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.
7. Proces zgłoszenia na Konferencję ArchiVIP 2022 przebiega na warunkach określonych poniżej:
7.1. Z jednej pracowni można zgłosić maksymalnie dwóch Uczestników. W przypadku zgłoszenia dwóch Uczestników należy wypełnić i przesłać dwa Formularze Zgłoszeniowe.
7.2. Po poprawnym uzupełnieniu i przesłaniu do Organizatora Formularza, Zgłaszający otrzyma w ciągu dwóch dni roboczych za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dotarcia formularza:
„ArchiVIP – przesłano formularz zgłoszeniowy”. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Zgłaszającego w Konferencji ArchiVIP 2022.
7.3. Najpóźniej w terminie do 17 września 2022r. Zgłaszający otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie: „ArchiVIP – potwierdzenie uczestnictwa”, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Zgłaszającego w Konferencji ArchiVIP 2022.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanego formularza zgłoszeniowego i zgodności zgłoszenia z profilem Uczestnika określonym w pkt 2.
7.5. W związku z ograniczoną ilością miejsc pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, które nie brały udziału w dotychczasowych edycjach Ogólnopolskiej Konferencji ArchiVIP.
7.6. Uczestnicy Konferencji ArchiVIP 2022 po przybyciu na miejsce zobowiązani są do stawienia się w recepcji Organizatora w celu akredytacji i pobrania szczegółowego planu Konferencji.
7.7. Podczas Konferencji ArchiVIP 2022 (części merytorycznej, wystawienniczejoraz integracyjnej) mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane jako Uczestnicy Konferencji.
7.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
7.9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja ArchiVIP 2022, a także pokrywają koszty usług dodatkowych.
7.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia się Konferencji ArchiVIP 2022 oraz do jej odwołania bez podania przyczyny.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
8. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej:
8.1. Rezygnacja możliwa jest wyłącznie drogą mailową na adres: archivip@archivip.pl
8.2. Bezkosztowa rezygnacja możliwa jest w terminie do 26 września 2022r.
8.3 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji ArchiVIP 2022 w terminie po 26 września 2022 lub w przypadku braku uczestnictwa w Konferencji ArchiVIP 2022, Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 PLN netto + 23% VAT.

DANE OSOBOWE I WIZERUNEK
9. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konferencji: firma Biotop Biuro Inżynierii Środowiska Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiwulskiego 12, 51- 629 Wrocław (NIP: 898-219-84-84, numer KRS: 0000404129).
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w Konferencji.
10.1. Administrator przekazuje dane uczestników Konferencji Współorganizatorom Konferencji.
10.2. Administrator/Organizator Konferencji dokumentuje przebieg Konferencji za pomocą zdjęć, filmów, na których utrwalany jest również wizerunek Uczestników Konferencji. Tak utrwalony wizerunek udostępniany jest następnie na stronach internetowych
Administratora/Organizatora i Współorganizatorów Konferencji.
11. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do tych danych osobowych, ich poprawy oraz żądania zaprzestania przetwarzania, jak również żądania usunięcia danych, bez wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania. Administrator będzie przetwarzał dane do
czasu cofnięcia zgody, chyba że interes własny Administratora danych będzie pozwalał przetwarzać je w innym czasie. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Administrator/Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
13. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@emgb.pl

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
14. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, co potwierdza w Formularzu Rejestracyjnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 664-787-066 – Anna Solarz oraz adresem e-mail: archivip@archivip.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.